Wednesday, February 11, 2009

Baihanluo 白汉洛 Catholic church, Nujiang, Yunnan

Baihanluo Tibetan Catholic church on Christmas DayBaihanluo church Christmas Day

Baihanluo Catholic church on Christmas Day

Baihanluo Catholic church on Christmas Day

Baihanluo 白汉洛 Catholic church, Nujiang, Yunnan.

Baihanluo 白汉洛 Catholic church, Nujiang, Yunnan.

Baihanluo 白汉洛 Catholic church, Nujiang, Yunnan.

Baihanluo 白汉洛 Catholic church, Nujiang, Yunnan.

Baihanluo 白汉洛 Catholic church, Nujiang, Yunnan.

Baihanluo 白汉洛 Catholic church, Nujiang, Yunnan.

Baihanluo 白汉洛 Catholic church, Nujiang, Yunnan.

No comments: