Friday, June 08, 2007

Nguluko (Yuhu), Rock's base near Lijiang


yulong3, originally uploaded by jiulong.

Yuhu near Lijiang

No comments: